نوع فعالیت فروشگاه
موقعیت فروشگاه
در شهر و منطقه استقرار فروشگاه ، اولویت مصرف کنندگان بر تهیه چه نوع فرشی می‌باشد